Умови вступу

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення педагогічної ради

закладу «Вінницька дитяча

художня школа»

протокол № 8 від 28.03.2019 р.

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ТА ПОРЯДОК ВІДБОРУ ДІТЕЙ НА НАВЧАННЯ

ДО ЗАКЛАДУ «ВІННИЦЬКА ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА»

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.         Ці правила визначають організацію прийому дітей на навчання до закладу «Вінницька дитяча художня школа» (далі Заклад).

1.2.         Ці правила розроблені з метою реалізації та дотримання конституційних прав громадян України на освіту, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про мистецьку школу, затвердженого наказом  Міністерства культури України від 09.08.2018 р. № 686, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.09.2018 №1004/32456, Статуту закладу «Вінницька дитяча художня школа».

 

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ЗАКЛАДУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОЧАТКОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ЕЛЕМЕНТАРНОГО ПІДРІВНЯ

2.1.         До Закладу на навчання для отримання початкової мистецької освіти елементарного підрівня приймаються діти віком від 6 до 9 років включно (вік дітей визначається станом на 1 вересня поточного року).

2.2.         Прийом дітей на навчання для отримання початкової мистецької освіти елементарного підрівня здійснюється без відбору за художніми здібностями на підставі заяви батьків (законних представників), що заповнюється за формою.

До заяви про зарахування на навчання додаються наступні документи:

-         копія свідоцтва про народження дитини;

-         копія ідентифікаційного коду дитини;

-         копія паспорта одного з батьків;

-         медична довідка про стан здоров’я дитини, що підтверджує відсутність протипоказань для навчання у Закладі;

-         договір про надання платних послуг.

2.3.         До Закладу приймаються діти, що не мають медичних протипоказань для перебування та навчання у Закладі

2.4.         Прийом заяв проводиться в термін з 15 квітня до 1 вересня поточного року, а при наявності вільних місць – прийом заяв продовжується протягом поточного навчального року.

2.5.         Зарахування до Закладу оформляється наказом директора.

 

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ЗАКЛАДУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОЧАТКОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ БАЗОВОГО ПІДРІВНЯ

3.1.         До Закладу на навчання для отримання початкової мистецької освіти базового підрівня приймаються діти віком від 10 до 14 років включно (вік дітей визначається станом на 1 вересня першого навчального року).

3.2.         Прийом дітей на навчання для отримання початкової мистецької освіти базового підрівня здійснюється на підставі результатів індивідуального відбору (далі – вступний іспит), що проводиться на початку червня та, за потреби, в кінці серпня поточного року з метою виявлення дітей, які мають необхідні для засвоєння відповідної освітньої програми творчі здібності та фізіологічні данні (далі – вступники).

3.3.         Вступний іспит проводиться серед дітей, батьки (законні представники) яких подали заяви про зарахування на ім’я директора Закладу, що заповнюється за формою.

До заяви про зарахування на навчання додаються наступні документи:

-         копія свідоцтва про народження дитини;

-         копія ідентифікаційного коду дитини;

-         копія паспорта одного з батьків;

-         медична довідка про стан здоров’я дитини, що підтверджує відсутність протипоказань для навчання у Закладі;

-         договір про надання платних послуг.

3.4.         Прийом заяв проводиться в термін з 15 квітня до 1 червня поточного року, а при наявності вільних місць – прийом заяв продовжується до 1 вересня.

3.5.         Для організації проведення вступного іспиту наказом директора формується комісія по індивідуальному відбору вступників.

3.6.         В рамках вступного іспиту проводиться тестування у формі виконання творчої роботи, тема якої щороку затверджується педагогічною радою закладу.

3.7.         Педагогічною радою Закладу також затверджується система оцінювання екзаменаційних творчих робіт вступників.

3.8.         При проведенні вступного іспиту присутність сторонніх осіб не  допускається.

3.9.         Рішення про результати прийому до Закладу приймається комісією на закритій нараді більшістю голосів членів комісії, при обов’язковій присутності голови комісії та (або) його заступника.

3.10.    Результати вступного іспиту оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді  списку рейтингу за прізвищами із зазначенням оцінок, отриманих кожним вступником не пізніше трьох робочих днів  після проведення іспиту.

3.11.    Комісія передає відомості про результати відбору директору Закладу не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.

3.12.    Зарахування до закладу оформляється наказом директора.

 

  1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДІТЕЙ ДО ЗАКЛАДУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОЧАТКОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ПРОФЕСІЙНОГО ПІДРІВНЯ

4.1.         До Закладу на навчання для отримання початкової мистецької освіти професійного підрівня приймаються діти віком від 15 до 16 років включно (вік дітей визначається станом на 1 вересня першого навчального року)

4.2.         Можливість вступити до Закладу на навчання для отримання початкової мистецької  освіти професійного підрівня надається випускникам художніх шкіл та художніх відділень мистецьких шкіл, що засвоїли освітню програму базового підрівня та мають рівень навчальних досягнень не нижче достатнього.

4.3.         Прийом дітей на навчання для отримання початкової мистецької освіти професійного підрівня здійснюється  на підставі заяви батьків (законних представників), що заповнюється за формою До заяви про зарахування на навчання додаються наступні документи:

-         копія свідоцтва про народження дитини;

-         копія ідентифікаційного коду дитини;

-         копія паспорта одного з батьків;

-         медична довідка про стан здоров’я дитини, що підтверджує відсутність протипоказань для навчання у Закладі;

-         свідоцтво про початкову мистецьку освіту базового підрівня;

-         договір про надання платних послуг.

4.4.         Прийом заяв проводиться в термін з 1 червня до 1 вересня поточного року.

4.5.         Зарахування до закладу оформляється наказом директора.

 

 

                                               Заступник директора

                                               з навчально-виховної роботи                                                       Я.М.Бондар


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Рішення педагогічної ради

закладу «Вінницька дитяча

художня школа»

протокол № 8 від 28.03.2019 р.

 

 

Тема вступного іспиту

та система оцінювання творчих робіт вступників

до закладу «Вінницька дитяча художня школа»

на 2019-2020 н.р.

 

Тема: «Кольорове зображення геометричного орнаменту у квадраті»

Система оцінювання

1)                Розмір квадрату

-       відстань від краю аркуша до квадрата – від 1 до 2,5 см по меншій стороні ..…1 бал

-       квадрат компонується по центру аркуша………………………..……….………1 бал

 

2)                Побудова квадрата

-       сторони квадрата рівні ……………..…………………………………….………..1 бал

-       лінії відповідають назвам – прямі, вертикальні, горизонтальні ……….……….1 бал

 

3)                Побудова геометричного орнаменту

-       використання не менше 2-х осей симетрії…………………………...…….……..1 бал

-       різноманітність форм і розмірів при створенні геометричного орнаменту

складність)  ..……………………………………………………………….……….1 бал

 

4)                Кольорове рішення

-       в орнаменті використовується не менше 5 кольорів ……………………..……...1 бал

-       використання змішаних та складних кольорів (багатство кольору) …….……...1 бал

-       створення симетрії кольорів…………………………………….……………..…..1 бал

 

5)                Тональне рішення

-       всі кольори в орнаменті повинні бути різними за тоном........................................1 бал

 

6)                Технічне виконання

-       акуратність (рівномірне заповнення, не виходячи за контур орнаменту)…..…...1 бал

-       завершеність роботи……………………………..……………………………..…...1 бал

 

Всього..........................................................................................................12 балів

 

 

                                                      Заступник директора

                                                      з навчально-виховної роботи                                                       Я.М.Бондар